top of page

Konkurs Mariola Dumanowska x Mom&Who – wygraj zestaw kosmetyków!


I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:

Mariola Dumanowska x Mom&Who – wygraj zestaw kosmetyków Mom&Who!

Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

2. Organizatorem konkursu jest Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456,(„Organizator konkursu”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram.com na profilu https://www.instagram.com/mariola.dumanowska/

4. Konkurs trwa od 24.06 do 29.06.2022

II. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i dostarczenia nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

5. Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. Zasady i przebieg konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").

2. Ostateczny wybór najlepszych odpowiedzi zostanie dokonany przez Influencerkę i Organizatora

3. Influencerka wybierze jednego zwycięzcę.

4. Aby przystąpić do konkursu należy:

a) zapoznać się z regulaminem konkursu

b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją o konkursie

5. Każdy z uczestników konkursu może umieścić jedną odpowiedź.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.07.2022

7. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani do dnia 01.07.2022


IV. Nagrody

1. W konkursie przewidziano nagrody:

- zestaw kosmetyków z serii Mom&Who


V. Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.


Commentaires


bottom of page