top of page

Regulamin konkursu Organizatorów„Mom and Who? & Friggofficial_polska”


§ 1. Organizator


Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”) są :


1. Organizator konkursu nr 1 jest Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 1 ”).


oraz


Organizator konkursu nr 2 Firma Papillon Dystrybucja Spółka Z.O.O, z siedzibą w Piątkowisko, ul Złota 5, 95-200 Piątkowisko, NIP: 7312074147, REGON: 520416979, KRS: 0000931996, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 2 ”).


zwani wszyscy razem „Organizatorami”


2. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.

3. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu, którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej ogłaszają i przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak też każdy Organizator we własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki podatkowe wydanych nagród, w tym odpowiada za pobranie i odprowadzenie podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród

4. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów mającą na celu dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm u każdego z organizatorów.

5. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.§ 2.

Miejsce i czas trwania Konkursu


1. Konkurs zostanie wspólnie przeprowadzony przez Organizatorów wskazanych w paragrafie 1 tego Regulaminu w serwisie społecznościowym Instagram spółki Nacomi Group – tj. Organizatora nr 1.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 05.12.2022 r. do dnia 08.12.2022 r.

3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie Organizatora nr 1 tj. Nacomi Group spółka z o. o. znajdującego się pod adresem: www.instagram.com/ momandwho_pl/ (dalej „Instagram”) postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 05.12.2022 r.

4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 08.12.2022 r. do godziny 23:59:59.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 09.12.2022 r.

6. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na Instagramie.

7. Treści umieszczanie na Instagramie Organizatora nr. 1 dotyczące konkursu są treściami wszystkich Organizatorów.


§ 3.

Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują własne niezależne komisje konkursowe (dalej: „Komisja”). W skład każdej odrębnej Komisji każdego z Organizatorów wejdą po 3 osoby.


§ 4.

Udział w Konkursie


1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i przepisami prawa ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej odrębnie przez każdego Organizatora wskazanego w paragrafie 1 tego regulaminu (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że każdy Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami prawa, w szczególności podatkowego.

3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.

6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.


§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu


1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 05.12.2022 roku, na Instagramie, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.

2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu) Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.

3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego w następujący sposób:

4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Instagram, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;

5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wypowiedzi, które:

a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;

b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;

e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż Friggofficial_polska.

8. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a) Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

c) Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.

d) Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:

e) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;

f) Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;

g) Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

h) Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);

i) Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;

j) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;

k) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatorów formie do celów marketingowych;

l) Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

m) Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;

n) Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;

o) Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatorów;

p) Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;

q) Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

r) Digitalizacja Utworów lub ich części;

s) Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;

t) Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;

u) Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;

v) Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;

w) Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy.

9. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.


§ 6.

Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody


1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.

2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych 2 zwycięzców na każdy konkurs (dalej: „Zwycięzcy”).

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci:

4. Od Organizatora nr 1 tj. „Nacomi Group” spółka z o.o.- 1 zestaw kosmetyków o wartości brutto : 163 zł marki Mom and Who? oraz

5. Od Organizatora nr 2 tj. firmy : Papillon Dystrybucja SP ZOO – zestaw 5 smoczków o wartości brutto :119 zł

(dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).

6. W przedmiotowym konkursie Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Organizatora nr 1 tj. firmy Nacomi Group, a drugi przez Komisję Organizatora nr 2 tj. firmy Papillon Dystrybucja

7. Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody od każdego Organizatora wskazanej powyżej na warunkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.

8. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.

9. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.

10. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.

11. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy).

12. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [konkurs@nacomi.pl] oraz [sklep@papillondystrybucja.pl]:

a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;

b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

c) numeru telefonu;

d) adresu e-mail;

e) wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań i obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz nazwę i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego (jeżeli dotyczy).

13. Powyższe dane powinny zostać przekazane każdemu z Organizatorów odrębnie na adresy poczty elektronicznej wyżej wskazane w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

14. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatorów do Zwycięzców na wskazany przez nich adres korespondencyjny, adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez każdego Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej. Odpowiedzialność za wydanie nagród w terminach określonych regulaminem każdy organizator ponosi osobiście.

15. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

a) Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;

b) Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;

c) Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 7;

d) Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.

e) W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

f) Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

g) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.

16. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

17. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

18. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.


§ 7. Dane osobowe


1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu.

3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;

4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.

6. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO;

b) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [ul. Ziołowa 29, 43-465 Wilkowice) lub na adres Współorganizatora [ul. Złota 5, 95-200 Piątkowisko].

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.§ 8. Postępowanie reklamacyjne


13. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].

14. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].

15. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sklep@papillondystrybucja.pl].

16. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

1. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.§ 9. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu oraz w siedzibach Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.

2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na blogu.

3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od :

a) Organizatora nr 1 tj. „Nacomi Group” spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowicach ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456 oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora nr 1 jw. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz

b) Organizatora nr 2 tj. Papillon Dystrybucja Spółka Z.O.O, z siedzibą w Piątkowisko, ul Złota 5, 95-200 Piątkowisko, NIP: 7312074147, REGON: 520416979, KRS: 0000931996, oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora nr 2 jw. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z każdym z Organizatorów pod adresem e-mail [konkurs@nacomi.pl] lub sklep@papillondystrybucja.pl
bottom of page